افتتاحیه مرکز نوآوری لیزر ایران
 1396/11/23

افتتاحیه مرکز نوآوری لیزر ایران

نخستین مرکز نوآوری لیزر در ایران در مورخ سه شنبه 24 مردادماه 96 با حما...

کسب مجوز دانش بنیان
 1396/11/23

کسب مجوز دانش بنیان

کسب مجوز دانش بنیان

ضبط برنامه ی تلویزیونی نسیم دانش
 1396/11/23

ضبط برنامه ی تلویزیونی نسیم دانش

ضبط برنامه ی تلویزیونی نسیم دانش