صعود تیم کوهنوردی شرکت پرنیان گستر پرتوسنج به قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه. جمعه 12 مرداد ماه 97

صعود تیم کوهنوردی شرکت پرنیان گستر پرتوسنج به قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه. جمعه 12 مرداد ماه 97

1397/08/07

صعود تیم کوهنوردی شرکت پرنیان گستر پرتوسنج به قله توچال از مسیر پارک جمشیدیه. جمعه 12 مرداد ماه 97