اثر کربوکسی تراپی در درمان سلولیت در زنان


اثر کربوکسی تراپی در درمان سلولیت در زنان

مقدمه:
کربن دی اکسید تراپی یا به بیان بهتر کربوکسی تراپی، تزریق کربن دی اکسید پزشکی زیر پوست با راهکارهای تراپی و درمانی است و ثابت شده که برای درمان چاقی موضعی موثر می باشد. سلولیت برای 80 تا 90 درصد خانم هایی که به سن بلوغ می­رسند بوجود می آید بویژه در ناحیه باسن و ران. علت این عارضه کمی پیچیده بوده و به فاکتورهای زیادی وابسته هست، بنابراین درمان و ارزیابی آن نیازمند بکارگیری روش های نوینی می باشند که اثر بخش تر بوده و هزینه کمتری را شامل شود.

بیماران و روش ها:
ده خانم 23 تا 35 ساله انتخاب و همگی طی 8 جلسه با فاصله ای 7 روزه بین هر جلسه بررسی شدند. عکس های دیجیتالی استاندارد برای ارزیابی دقیق سلولیت و عکس هایی با سونوگرافی پانورامیک  برای تشخیص بهتر جمع آوری شدند. ارزیابی ها قبل از جلسه اول درمان و پس از 7 جلسه.  

نتایج:
پس از درمان، مقدار کافی از سلولیت از درجه سه به دو کاهش یافت و این کاهش به ارتقا ساختار خطوط فیبروز  و خطوط بافت در معرض نواحی درمان در حین سونوگرافی پانورامیک مشاهده شد.

نتیجه گیری:
کربوکسی تراپی تکنیکی مناسب برای درمان سلولیت در نواحی باسن و پشت ران برای خانم های سالم می باشد
واژه های کلیدی: کربن دی اکسید- سلولیت- چربی موضعی- پوست-سونوگرافی پانورامیک

مقدمه
تکنیک استفاده از CO2  در سال 1932 در فرانسه مطرح و از آن پس به عنوان یک روش درمانی با غوطه ور کردون پوست بیمار با این گاز رواج یافت. این مقاله به درمان سلولیت با استفاده از دستگاه کربکسی تراپی اشاره می کند و مطالعات بعدی بحث درمان چاقی با این دستگاه را بررسی می کند.
روش درمان سلولیت و لیپولیز با استفاده از دستگاه کربوکسی تراپی بدین صورت است که با تزریق گاز CO2 ناحیه، جریان خون در آن ناحیه افزایش و در هایت   دمای پوست در آن تا حدود 3.48 درجه سانتی گراد افزایش می یابد.

مواد و روش ها
این مطالعه بر روی 12 نفر انجام و با 10 نفر از آنان به اتما رسید که محدوده سنی آنها 29 تا 35 سال و شاخص حجم بدن آنها حدود 25.5 کیلوگرم بر متر مربع(BMI=25.5±3.3Kg/m2) بوده است که با این روش میزان سلولیت از درجه سه به دو کاهش یافته است. همه این داوطلبان از پروسه درمان آگاهی کامل یافته بودند. پروتکل درمانی با این دستگاه 8 جلسه با فاصله 7 روز از هم بود. ارزیابی بر روی هر یک از این داوطلبان از زمان اولین جلسه شروع و کل دوره درمان حدودا 2.5 ماه به طول انجامید. این بررسی بر روی 10 نقطه که چهار نقطه بر روی باسن و 6 نقطه پشت ران بود صورت گرفت که میزان اثر بخشی پس از هر جلسه عکس برداری و بررسی می شد. این 10 نقطه با قلم مشخصی بر روی بدن بیمار با فاصله 12 سانتی متری از هم علامت گذاری شده، با الکل 0.5% ضدعفونی شدند. در هر یک از این نقاط 80 میلی لیتر گاز با جریان 80 میلی لیتر در دقیقه تزریق شدند. سوزن با زاویه 45 درجه قرار گرفته  و تا عمق 10میلی متری زیر پوست می رود.

نتایج:
داوطالبان از 1 تا 10 نام گزاری شده اند و نتیجه درمانی و میزان اثر آن پس از هفت روز از آخرین جلسه کربکسی تراپی در جدول زیر آمده است.این جدول مقادیر را قبل و پس از درمان نشان می دهد.


میزان کاهش مقدار سلولیت از درجه سه به دو در نمودار زیر مشخص شده است:


عکس برداری با استفاده از سونوگرافی پانورامیک میزان کاهش چربی بین پوست و ماهیچه ها را نشان میدهد.
بررسی دیتاها

نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که کربکسی تراپی می تواند برای بهبود میزان سلولیت در بافت زیرجلدی نواحی باسن و پشت ران در خانم هایی که از سلامت کامل برخوردارند، موثر باشد. دیگر مطالعات نیازمند تعداد بیماران بیش تر و مشخصات کاملی از پتانسیل درمانی کربوکسی تراپی و مکانیزم عمل آن می باشد.