طول عمر لیزر دایود


کیفیت لیزر دایود در طول زمان کاهش می یابد و بعد از مدتی از کار می افتد. به این مدت طول عمر لیزر دایود گفته می شود. طول عمر لیزر دایود به عوامل زیادی مانند مدت زمان کاری پیوسته، انرژی خروجی، دما، گرد و غبار، رطوبت و... وابسته است.

انرژی خروجی از لیزر دایود با جریان ورودی به آن رابطه دارد. هرچه جریان بالا تر رود شار انرژی خروجی از دایود لیزر نیز بیشتر می شود. در ابتدای عمر لیزر دایود برای به دست اوردن انرژی خروجی ثابت باید جریان  مشخصی به دایود اعمال نمود اما بعد از گذشت مدتی، برای به دست آوردن ژول قبلی باید جریان بیشتری به دایود لیزر داده شود. در نمودار زیر جریان ورودی به دایود لیزر بر حسب طول عمر دایود برای انرژی ثابت نمایش داده شده است.

diode lifetime

به طور معمول طول عمر لیزر دایود های تهیه شده از کمپانی های معتبر بین 3 تا 5 سال می باشد.