مرجان شاه خانی

مدرک تحصیلی : فوق ليسانس مهندسی پرتو پزشكی دانشگاه اميركبير

شماره تماس : 09123331285