صعود کارکنان شرکت پرنیان گستر به بام ایران، قله دماوند. مرداد ماه 97

صعود کارکنان شرکت پرنیان گستر به بام ایران، قله دماوند. مرداد ماه 97

1397/08/19

صعود کارکنان شرکت پرنیان گستر پرتوسنج به بام ایران قله دماوند از جبه شمال شرقی با پشتیبانی مالی شرکت

پرنیان بر فراز قلل علم و زیبایی