همکاری متخصصان شرکت پرنیان گستر در ساخت لیزر هولمیوم

همکاری متخصصان شرکت پرنیان گستر در ساخت لیزر هولمیوم

1397/08/24

همکاری متخصصان شرکت در طراحی و ساخت لیزر سبز جراحی پروستات با مرکز علوم و فنون لیزر ایران