تاثیر هایفو

تاثیر هایفو

1397/09/03

در تصویر زیر آزمایش کلنیکی انجام شده در شرکت برای مشاهد میزان تاثیرات عمل هایفو تراپی صورت نمایش داده شده است. در این آزمایش یک طرف صورت بیمار با دستگاه هایفو صورت پرنیان مورد درمان قرار گرفته است. عکس فوق بعد از یک هفته از بیمار گرفته شده است. تغییرات شایان توجه است.

قبل

befor

بعد

after

اخبار مرتبط