ابطال نامه شماره 384؍518؍د-20؍9؍1392 دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

1398/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2363

تاریخ دادنامه: 14؍8؍1398

شماره پرونده: 97؍1036

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای عباس افتخاری 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 384؍518؍د-20؍9؍1392 دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

لینک خبر رسمی