مکانیزم اثر و فواید استفاده از نوردرمانی با LED

در این ویدئو، چگونگی عملکرد  دستگاه فیزیوتراپی خانگی Flexa به منظور تسکین درد و همچنین دیگر کاربردهای این روش نشان داده شده است.

مکانیز م تسکین درد این دستگاه بر اساس ایجاد اثرات حرارتی، تولید نتیریک اکساید و افزایش قطر عروق خون رسانی است که در نتیجه آن میزان رسیدن مواد مغذی و اکسیژن به سلولها افزایش یافته و سلولها تازگی و طراوت خود را باز می یابند.