بازدید دکتر سورنا ستاری، از خط تولید لیزرهای پزشکی شرکت پرنیان گستر پرتو سنج

بازدید دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از خط تولید لیزرهای پزشکی شرکت پرنیان گستر پرتو سنج 

معرفی بخش های مختلف خط تولید شرکت پرنیان گستر پرتو سنج توسط دکتر جلال جعفری رئیس هیات مدیره شرکت