آموزش لیزر الکساندرایت. قسمت اول

در این سلسله ویدیوها قصد داریم تا ساختار لیزر الکساندرایت را تشریح نموده و قسمت های مختلف را معرفی نماییم. در این ویدو شمای کلی چیدمان لیزر را معرفی کنیم.