لیزر الکساندرایت. قسمت دوم

در این قسمت قسمت های مختلف کاواک لیزر الکساندرایت توضیح داده می شود.

کاواک لیزر شامل محیط بهره یا راد،د اینده بک و فرانت، بازتاب گرد بیضوی، لامپ و نگه دارنده های می باشد.